d
Follow us
  >  Področja dela

ZASTOPANJE DELODAJALCEV:

 • sestava pogodb o zaposlitvi, raznih internih pravilnikov in aktov
 • pravna pomoč pri izvedbi postopka redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • vodenje disciplinskih postopkov
 • svetovanje v drugih delovnopravnih zadevah
 • zastopanje v sodnih postopkih v vseh delovnopravnih zadevah

ZASTOPANJE DELAVCEV:

 • svetovanje pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi
 • sestava ustreznih vlog in zastopanje v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi (uveljavljanje varstva pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi)
 • sestava ustreznih vlog in zastopanje pri kršitvah drugih pravic iz delovnega razmerja
 • zastopanje v sodnih postopkih zaradi ugotovitve nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zaradi plačila pripadajočih plač oz. drugih denarnih terjatev iz naslova delovnega razmerja, zaradi plačila odškodnine iz naslova mobinga idr.
 • zastopanje pri izterjavi denarnih zahtevkov iz naslova delovnega razmerja (plače, regresa idr.)

 • pravna pomoč in izpeljava sporazumne razveze zakonske zveze
 • zastopanje v razveznih postopkih pred sodiščem
 • zastopanje v sodnih postopkih za dodelitev mladoletnih otrok v vzgojo in varstvo, za določitev preživnine in ureditev stikov
 • zastopanje v postopkih za predodelitev mladoletnih otrok
 • zastopanje v postopkih za zvišanje oz. znižanje preživnine
 • zastopanje v postopkih za omejitev stikov oz. odvzem pravice do stikov z mladoletnimi otroci
 • zastopanje v postopkih za ugotovitev oz. izpodbijanje očetovstva
 • zastopanje v zvezi z ureditvijo premoženjskopravnih razmerij med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji izvensodno oz. v ustreznih sodnih postopkih ipd.

 • zastopanje v postopkih zaradi povračila vlaganj
 • zastopanje v postopkih zaradi uveljavljanja sankcij za kršitve različnih pogodb (npr. prodajne pogodbe, gradbene pogodbe, podjemne pogodbe oz. pogodbe o delu ipd.) – gre za postopke zaradi znižanja kupnine, odprave napak, plačila odškodnine ipd.
 • zastopanje v postopkih zaradi izpolnitve obveznosti iz naslova sklenjenih pogodb
 • zastopanje v postopkih za ugotovitev ničnosti pravnih poslov oz. uveljavljanje izpodbojnosti pravnih poslov
 • zastopanje v postopih zaradi izpodbijanja dolžnikovih ravnanj
 • zastopanje v postopkih zaradi uveljavljanja raznih kondikcijskih zahtevkov ipd.

 • sestava odškodninskih zahtevkov do zavarovalnic oz. do povzročiteljev škode za povrnitev nastale premoženjske in nepremoženjske škode iz naslova poškodbe v prometni nesreči, poškodbe pri delu, nesreče na javni površini ali iz naslova kakršnekoli druge nesreče oz. poškodbe
 • pogajanja z zavarovalnicami o višini odškodnine in ev. sestava pritožb
 • zastopanje v sodnih postopkih zaradi plačila odškodnine za nastalo premoženjsko in nepremoženjsko škodo

 • zastopanje v sporih zaradi motenja posesti
 • zastopanje v postopkih za prenehanje vznemirjanja (so)lastninske pravice in drugih lastninskih sporih (reinvidikacijskih sporih oz. sporih za vrnitev stvari, za izselitev, izpraznitev in izročitev nepremičnine ipd.)
 • zastopanje v postopkih za ugotovitev lastninske pravice oz. služnosti na podlagi priposestvovanja
 • zastopanje v postopkih, ki izvirajo iz sosedskega prava (prepovedane imisije, nujna pot, sodna ureditev meje ipd.)
 • zastopanje v postopkih zaradi uveljavljanja varstva služnosti ipd.

 • sestava oporok
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih
 • zastopanje v pravdnih postopkih, ki izvirajo iz zapuščine (npr. v postopkih zaradi uveljavljanja prikrajšanja nujnega dednega deleža, zaradi izpodbijanja veljavnosti oporoke, zaradi ugotovitve večjega obsega zapuščine, zaradi izločitve določenih predmetov iz zapuščine, zaradi ugotovitve, da določeno premoženje ne sodi v zapuščino ipd.)

 • zastopanje v postopkih za sodno ureditev meje
 • zastopanje v postopkih za določitev nujne poti
 • zastopanje v postopkih za delitev solastnine
 • zastopanje v postopkih za delitev skupnega premoženja
 • zastopanje v postopkih za postavitev osebe pod skrbništvo
 • zastopanje v drugih nepravdnih postopkih

 • zastopanje in pravna pomoč upnikom pri sodni izterjavi terjatve (na podlagi izvršljive sodne odločbe, sodne poravnave, notarskega zapisa ter na podlagi verodostojne listine – fakture, menice idr.)
 • zastopanje dolžnikov v izvršilnem postopku (sestava ugovorov zoper sklep o izvršbi, sestava raznih pritožb ipd.)
 • sestava in zastopanje v postopkih zaradi izdaje začasne oz. predhodne odredbe
 • zastopanje v postopkih zaradi ugotovitve nedopustnosti izvršbe ipd.

ZAGOVOR OBDOLŽENCEV:

 • zastopanje pred policijo, državnim tožilstvom in sodiščem
 • zagovor v fazi preiskave oz. posameznih preiskovalnih dejanj
 • zagovor v fazi glavne obravnave
 • sestava rednih in izrednih pravnih sredstev (pritožba, zahteva za varstvo zakonitosti, obnova postopka, izredna omilitev kazni)

ZASTOPANJE OŠKODOVANCEV:

 • sestava kazenskih ovadb
 • zastopanje oškodovanca v kazenskem postopku in pri uveljavljanju premoženjskopravnega zahtevka
 • vodenje kazenskega pregona na podlagi zasebne kazenske tožbe oz. v svojstvu oškodovanca kot subsidiarnega tožilca

 • sestava vlog in zastopanje v raznih upravnih postopkih (npr. pri upravnih enotah, ministrstvih, občinah, ZZZS, ZPIZ ipd.)
 • sestava tožb in zastopanje v upravnih sporih
 • sestava predlogov za vpis stvarnih in obligacijskih pravic v zemljiško knjigo
 • zastopanje v raznih gospodarskih sporih na sodišču in pred arbitražo
 • sestava ustavnih pritožb zaradi kršitve z Ustavo RS zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 • zastopanje v postopkih po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini
 • zastopanje v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča
 • prijava terjatev v razne stečajne postopke
 • zastopanje v postopkih pred Informacijskim pooblaščencem RS ipd.