d
Follow us
  >  Predstavitev

Odvetnica dr. Ana Javh, specialistka za področje civilnega prava

Julija 2007 sem na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomirala »cum laude« iz teme »Ekonomska analiza odškodnin«. V letu 2009 sem opravila pravniški državni izpit. V oktobru 2018 sem na Pravni fakulteti v Ljubljani z odliko obranila svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Delitev solastne nepremičnine« in s tem pridobila naziv doktorica znanosti s področja prava, smer civilno pravo. Z odločbo Odvetniške zbornice Slovenije z dne 7. 4. 2020 mi je bil priznan status odvetnice specialistke za področje civilnega prava. Ves čas od leta 2007 dalje sem bila zaposlena v odvetniški pisarni, z marcem 2015 pa sem stopila na samostojno odvetniško pot.

Prizadevanja:

 • Avtoriteta prava in neodvisnost
 • Etika in diskretnost
 • Kompetentnost in kredibilnost
 • Celovitost in strokovnost
 • Iskanje optimalnih rešitev
 • Zavzetost in odgovornost do strank
 • Odzivnost in izvedbena učinkovitost
 • Družbena odgovornost

Objave znanstvenih člankov:

 • Izvršitev sklepa o civilni delitvi solastne nepremičnine, v: Podjetje in delo, 42 (2016) 8, str.: 1519-1556.
 • Fizična delitev solastne nepremičnine, v: Podjetje in delo, 43 (2017) 3-4, str.: 509-539.
 • Fizična delitev solastne nepremičnine v sodnem postopku, v: 11. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, Zbornik, Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2019.

Predavanja:

 • Delitev solastnine; 11. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, v organizaciji GV Založba – Lexpera d.o.o., Ljubljana, 6. in 7. junij 2019.

Z veseljem Vam bom nudila svoje strokovno znanje in izkušnje ter Vam pomagala s konkretnimi nasveti in zastopanjem Vaših pravnih interesov v odprtih postopkih. Ne odlašajte in si pravočasno poiščite pravno pomoč, saj je kasneje vsak problem bistveno težje rešljiv.

Posveti, nasveti in mnenja

Brez dobrega pravnega nasveta je vsako zadevo težko izpeljati zadovoljivo oz. ima lahko takšno neinformirano reševanje zadeve za posameznika tudi dolgoročne negativne posledice. Pri tem se namreč velikokrat zgodi, da posameznik iz nevednosti ne uveljavlja pripadajočih pravic, kar pa je običajno naknadno zelo težko »popraviti«, saj kasnejše sklicevanje na nepoznavanje prava in pravno zmoto načeloma ni uspešno ali pa so določeni roki že potekli ipd. Zato je bistvenega pomena, da si poiščete vsaj pravni nasvet, še preden se lotite reševanja svojega pravnega problema. Nudim pravno svetovanje na različnih pravnih področjih (glej zavihek »področja dela«).

Sestava pogodb in drugih listin

Velik del mojih storitev predstavlja sestavo raznih pogodb (kot npr.: prodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi služnosti, pogodbe o razdružitvi solastnine, najemne pogodbe, pogodbe o vzpostavitvi etažne lastnine ipd.), sestavo različnih sporazumov oz. pogodb v notarskem zapisu (kot npr.: raznih pogodb med zakonci in izvenzakonskimi partnerji, sporazumov o neuvedenem dedovanju, pogodb o ustanovitvi hipoteke, izročilnih pogodb, pogodb o dosmrtnem preživljanju, pogodb o preužitku ipd.) ter sestavo raznih drugih listin (kot npr. izvensodnih poravnav, oporok ipd.).

Mediacije in poravnave

Težim k izvensodnim in za stranko najbolj optimalnim reševanjem spornih zadev. V primeru, da sklenitev izvensodne poravnave ni mogoča, poskušam že začeti postopek rešiti s sklenitvijo sodne poravnave v korist stranke. Podpiram postopek mediacije, saj je po mojem mnenju zelo učinkovit. Rešitev spora s sklenitvijo izvensodne oz. sodne poravnave se je v moji praksi v veliki večini primerov izkazala za najbolj optimalno in najhitrejšo, pa tudi za finančno najbolj ugodno rešitev. Seveda pa je potrebno pred sklenitvijo vsake poravnave narediti natančno analizo vseh okoliščin zadeve ter jih pretehtati v smislu potencialnih izidov določenega postopka, kar vsakomur v okviru svojih storitev tudi ponudim in tako olajšam sprejetje odločitve za oz. proti sklenitvi določene poravnave.

Zastopanje pred sodiščem ter pred različnimi drugimi državnimi organi oz. institucijami v raznih upravnih postopkih

V primeru, da sporazumna rešitev zadeve ni mogoča, uveljavljam pravice stranke tudi z zastopanjem pred sodiščem in pred raznimi drugimi državnimi organi oz. institucijami. Gre za postopke pred okrajnimi, okrožnimi, delovnimi in socialnimi ter upravnimi sodišči, ki se v primeru pritožb nadaljujejo pred višjimi sodišči, v primeru izrednih pravnih sredstev pa tudi pred Vrhovnim sodiščem RS oz. pri kršitvi z Ustavo RS zagotovljenih pravic in temeljnih svoboščin pred Ustavnim sodiščem RS. Obenem pa stranko zastopam tudi v raznih upravnih postopkih pred različnimi državnimi organi oz. institucijami (npr. pred upravnimi enotami, različnimi ministrstvi, občinami, ZPIZ, ZZZS idr.).